Sổ planner

Cuối năm đi mua ít sổ xinh về cho đầu năm có thêm động lực vẽ vời và ghi chép.

Mẹ chọn cuốn planner 2020 và cuốn chấm Saigon tropical.

Win chọn một cuốn chấm bìa trắng đen, mấy hình dán và một chiếc bút mực trắng.

Dodgrid cho planner vui không? Kế hoạch của một năm bắt đầu từ đây.

Và vui hơn nữa vì chọn được cuốn có tên “Sài Gòn”.

Published in: on 26/12/2019 at 9:50 Chiều  Comments (4)