Published in: on 01/07/2021 at 9:30 Chi廙u  Comments (2)  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2021/07/01/%f0%9f%a5%ad/trackback/

RSS feed for comments on this post.

2 b穫nh lu廕要B穫nh lu廕要 v廙 bi vi廕篙 ny

 1. Th獺ng b廕ㄊ hoa c廙 ngy h癡. Thヾm tho m廙t m羅a r廙帷 n廕疸g.
  Hai c璽u thヾ 廕雷.
  Ch廙 ra H N廙i h癡 nm 98. が廙ng ph廙 c簷n thong th廕 l廕痂. Kh繫ng tが廙ng tが廙τg が廙θ gi廙 th穫 ph廙 phが廙ng ra sao r廙i h廙 em? C籀 qu獺 nh廙n nh廙p nhが Si G簷n kh繫ng? ch廙 h廙i trが廙c n廕》 d廙ch.

  Th穩ch

  • HN t廙 nm 98 廕積 gi廙 瓊 thay 廙i nhi廙u l廕痂 ch廙 廕! Ph廙 phが廙ng 繫ng 繳c, nh廙n nh廙p. Cヾ s廙 h廕 t廕吵g c觼ng ph獺t tri廙n m廕》h. Tuy v廕軌 nh廙n nh廙p c廙吧 HN kh繫ng th廙 so v廙i nh廙n nh廙p c廙吧 SG c c 廕. HN nh廙疸g ngy m羅a thu v廕南 r廕另 廕雷. V廕南 c籀 nh廙疸g kho廕τg l廕搖g 廙 廙 ngが廙i ta c籀 th廙 mヾ m廙ng. E v廕南 ngh藺 l do m廕眩 nh穫n c廙吧 m穫nh th繫i, mu廙n th廕句 m廙t HN n礙n thヾ, l瓊ng 瓊ng th穫 ta v廕南 c籀 th廙 th廕句 v ch穫m 廕痂 vo.

   Th穩ch


Tr廕 l廙i

i廙n th繫ng tin vo 繫 dが廙i 璽y ho廕搾 nh廕叩 vo m廙t bi廙u tが廙τg 廙 ng nh廕計:

WordPress.com Logo

B廕》 ang b穫nh lu廕要 b廕彫g ti kho廕τ WordPress.com ng xu廕另 /  Thay 廙i )

Twitter picture

B廕》 ang b穫nh lu廕要 b廕彫g ti kho廕τ Twitter ng xu廕另 /  Thay 廙i )

Facebook photo

B廕》 ang b穫nh lu廕要 b廕彫g ti kho廕τ Facebook ng xu廕另 /  Thay 廙i )

Connecting to %s

%d ngが廙i th穩ch bi ny: